София, кв. Лозенец, ул. "Бигла" № 64, офис 1
02 4627054
(+3592) 4627054

Лизинг на персонал / Отдаване на персонал под наем

Лизинг на персонал/Отдаване на персонал под наем

Тази услуга е сравнително нова на българския пазар. През 2008 година нямаше повече от 7 или 8 компании, предоставящи тази услуга на българския пазар. Тогава тази дейност все още не беше обект на регулация (лицензиране и директен контрол) от страна на държавата. В днешни дни компаниите, предоставящи тази услуга в България, са стотици.

Услуги по  лизинг на персонал /отдаване  персонал  под наем имаме, когато наемащата персонала организация – в случая „Си Ай Джи България“ ООД, наеме Вашия персонал и го води в своята ведомост. В този случай, наемащата организация – „Си Ай Джи България“ ООД, се явява от юридическа гледна точка реален Работодател на Вашия персонал и бива отговорна за редовното и правилно начисление и изплащане на заплатите и възнагражденията, данъците, социалните и здравно-осигурителните  плащания, свързани със заплатите. Всички дейности трябва да отговарят напълно на българското трудово право и Кодекса на труда.

 

Как работи схемата на услугата „лизинг на персонал / персонал под наем“ при нас?

 • „Си Ай Джи България“ подписва договор за услуги с Вашата компания;
 • „Си Ай Джи България“ подписва трудови договори с персонала одобрен от Вас, който ще бъде назначен при нас, но реално ще работи при Вас и за Вас;
 • staff-leasingРаботникът, подписал трудов договор със „Си Ай Джи България“ ООД, работи за нас, но е официално предоставен на Вас и фактически работи за Вас, под Ваше разпореждане и контрол;
 • „Си Ай Джи България“ изплаща на работника трудово възнаграждение всеки месец, включващо всякакви допълнителни бонусни плащания и други начисления, удръжки и изравнявания, координирано и съгласувано с Вас и Вашия отдел „Човешки Ресурси”;
 • „Си Ай Джи България“ Ви предоставя фактура за услугите, извършени през месеца /нает от Вас персонал/, и подробна месечна рекапитулация по хора, отдели и центрове на разходи (дефинирани по Ваши критерии и изисквания);
 • Вие плащате услугите ни на месечна база по фактура, която включва месечните суми на общите разходи за персонала съгласно рекапитулацията, и такса административни услуги.
Направете запитване за услуги по отдаване персонал под наем

Предимства за компаниите, ползващи услугата „лизинг на персонал / персонал под наем“

 • Гъвкавост в общия брой персонал;
 • Реален и пълен оперативен контрол върху персонала с минимални административни усилия;
 • Възможност за прилагане на гъвкавост и адаптивност по отношение на задълженията към работниците;
 • Имате нашата пълна гаранция, че работейки с нас, Вие изпълнявате стриктно изискванията на Кодекса на труда и съответните приложими данъчни и трудовоправни закони и разпоредби;
 • Трансферирате административната и счетоводна тежест към външна платформа, позволявайки Ви да се фокусирате върху основата на бизнеса си и генерирането на приходи и печалби;
 • Значително редуциране на отговорностите Ви, както и обема на административната работа и свързани дейности;
 • Променя положително структурата на вашия Отчет за приходи и разходи;
 • Услугата “Лизинг на персонал /отдаване персонал под наем” Ви помага да стоите фокусирани и да развивате и разраствате Вашия бизнес;
 • Осигурява правилното и навременно приложение на всички нововъведения и изменения на трудовото и приложимо законодателство в условия на бързо променяща се и динамична среда.

Кое е точното значение на термина „лизинг на персонал / персонал под наем?

Това е алтернатива за компаниите да управляват административните функции по персонала. Те обикновено се обръщат към професионална организация, която да наеме персонала вместо тях. Персоналът може да бъде както новоназначен, така и такъв, който вече е бил нает при Вас. Тази аутсорсинг схема, ако се приложи към целия персонал, практически редуцира или елиминира значително дейностите и задълженията на отдел „Човешки Ресурси”, но за съжаление максималният процент на отдаден на лизинг персонал, за разлика от други юрисдикции и държави, в България е лимитиран до определено съотношение – 30% между нает и собствен персонал, който не може да бъде надхвърлян. Компанията, отдаваща персонала, наричана в приложимото законодателство „Предприятие, осигуряващо временна работа“, поема пълната отговорност за работните заплати и всички начисления и удръжки по отделните елементи на възнагражденията, както и управлението на съответните рискове.

 

Основни предимства за клиентите ни за лизинг на персонал / персонал под наем

 • надеждност, вследствие на придобития ни опит през годините;
 • широк обхват на позициите, които можем да предоставим – от най-ниски изпълнителски нива до високи директорски и ръководни позиции;
 • Ние нямаме ясно изразено секторно профилиране и предоставяме персонал от всички сектори на икономиката и за всички видове професии, за които услугата е разрешена от приложимото законодателството;
 • Ние имаме опит с лизинг на персонал не само на компании в България, но и успешно реализирани проекти с други държави от Европейския съюз;
 • Във връзка с опита ни в областта на счетоводството и корпоративните финанси, ние предлагаме на клиентите ни услуга, в която често се преплитат и съвети и работа по бюджетиране, изчисляване на ефекти, прогнози и различни ключови показатели и индикатори, свързани с управлението на човешките ресурси.;
 • по наблюдения на наши клиенти и партньори, съотношението ни цена-качество е едно от най-добрите на пазара;Ние поддържаме много добра финансова и ресурсна обезпеченост, ние никога не започваме нови проекти, които не сме осигурили и обезпечили ресурсно, кадрово и организационно;
 • не поемаме в допълнение нови проекти, от които да пострада качеството.